Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DIETABANANA.PL


1 Wprowadzenie

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://dietabanana.pl prowadzony jest przez spółkę D&Z GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-185) przy ul. Erazma z Zakroczymia 7/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548296, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, posługującą się numerem NIP: 7272795112 oraz numerem REGON: 36100587400000, adres poczty elektronicznej: biuro@dietabanana.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.


2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce CENNIK: https://dietabanana.pl/cennik/;
  • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą;
  • Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
  • Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach, ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;
  • Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
  • Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
  • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
  • Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://dietabanana.pl oraz jego subdomenami;
  • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której integralną częścią jest Regulamin;
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
  • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
  • Usługodawca, Sprzedawca – spółka D&Z GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-185) przy ul. Erazma z Zakroczymia 7/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000548296, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, posługująca się numerem NIP: 7272795112 oraz numerem REGON: 36100587400000 , adres poczty elektronicznej: biuro@dietabanana.pl;
  • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;

3 Postanowienia ogólne

  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
  3. adres poczty elektronicznej: biuro@dietabanana.pl; numer telefonu: 664 091 499;
  4. adres do korespondencji: ul. Erazma z Zakroczymia 7/1, 03-185 Warszawa.
  5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
  7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
  10. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  11. dostęp do poczty elektronicznej;
  12. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
  13. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym.


4 Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie Internetowym oraz ogólne warunki ich świadczenia

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
 2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.


5 Warunki korzystania z Usług elektronicznych

 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  • składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
  • złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
  • klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz wszelkie dane niezbędne do dostarczenia Usługi, np. kod do klatki), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. jej rodzaj, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia Usługi, okres przez jaki Usługa ma być świadczona, sposób płatności;
  • Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
  • Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  • możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  • Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  • Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


6 Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym w zakładce https://dietabanana.pl/#diety Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@dietabanana.pl. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze wiadomości e-mail, Klient powinien podać dane niezbędne do przyjęcia Zamówienia, a znajdujące się w Formularzu zamówień w Serwisie Internetowym (wskazane w § 5 ust. 1 lit. c). W przypadku braku podania wszystkich danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ich uzupełnienia.
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce do godz. 15:00;
  • w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejscu po godz. 15:00.
 8. Treść umowy o świadczenie Usług jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Usługodawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym.
 9. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę.
 10. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.
 11. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.
 12. Usługodawca nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Usługodacwa nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych przed planowaną realizacją Zamówienia.


7 Zmiana, wstrzymanie realizacji i rezygnacja ze świadczonej Usługi

 1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@dietabanana.pl Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 15:00
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 15:00.
 2. W przypadku, gdy Klient zmienia świadczoną Usługę na Usługę o wyższej wartości, zobowiązany jest w terminie 2 dni od potwierdzenia możliwości zmiany świadczonej Usługi przez Usługodawcę dopłacić Usługodawcy różnicę cenową pomiędzy Usługami. W tym przypadku Zmiana następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 15:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 15:00.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty z tytułu zmiany świadczonej Usługi, zgodnie ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, świadczona Usługa nie ulega zmianie.
 4. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.
 5. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 15:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 15:00.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.
 7. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: kontakt@dietabanana.pl. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 15:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 15:00.
 9. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.


8 Płatność

 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub przelewu online za pośrednictwem systemu http://tPay.com.
 2. W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu online za pośrednictwem systemu http://tPay.com, za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
 3. W przypadku wyboru płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego za dzień płatności uważany jest dzień przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF, na 2 dni robocze przed zaplanowaną dostawą do godziny 15.00. W przypadku przesłania potwierdzenia w późniejszym terminie realizacja zamówienia zostanie opóźniona.


9 Dostawa

 1. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 20:00- 7:00.
 2. Dostawy realizowane są od niedzieli do czwartku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Dieta Banana poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację załączoną do diet.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okoliczność nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, brak kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Dieta Banana (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.


10 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@dietabanana.pl.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  • dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  • roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 24 h od realizacji zamówienia. Zgłoszenia po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje zwrot w postaci przyznanych na Koncie Klienta w Programie Lojalnościowym równowartości przedmiotowi reklamacji. Punkty przeliczane są zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.


11 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych

 1. W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.


12 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.


13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4/01/2021 r.

14 Program lojalnościowy

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, który w Okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego założy Konto w Serwisie Internetowym oraz przystąpi do Programu Lojalnościowego (dalej: „Uczestnik”).
 2. W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego, Uczestnik zakłada Konto na stronie www.dietabanana.pl, co powoduje zawarcie z Organizatorem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty lojalnościowe zgodnie z następującymi warunkami:
  1. za każde 50 zł wydane na Zamówienie za pośrednictwem Konta, Uczestnik otrzymuje 50 punktów;
  2. za każde 50 zł wydane na pierwsze Zamówienie za pośrednictwem Konta przez Klienta, który wskaże indywidualny kod zniżkowy Uczestnika, Uczestnik otrzymuje 100 punktów;
  3. za założenie Konta wraz z jednoczesnym złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem zgód marketingowych, Uczestnik otrzymuje 1000 punktów.
  4. za każdy oceniony posiłek Uczestnik otrzymuje 10 punktów, ocena po zakończonym zamówieniu to dodatkowe 100 punktów.
 4. Punkty lojalnościowe gromadzone są na Koncie Klienta w zakładce o nazwie: Skarbonka. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane, co następuje niezwłocznie po spełnieniu warunków ich przyznania określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego. Uczestnik może w każdej chwili dokonać sprawdzenia aktualnego salda Punktów lojalnościowych za pośrednictwem Konta lub kontaktując się z Organizatorem.
 5. Jeżeli nie dojdzie do pełnego świadczenia Usług na podstawie Zamówienia, w związku z którym Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług lub jej rozwiązania, nieważności lub bezskuteczności umowy o świadczenie Usług, anulowania Zamówienia) lub w przypadku nadużyć Uczestnika, czy też błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane lub zostaną anulowane.
 6. Punkty lojalnościowe zgromadzone w Skarbonce nie podlegają wymianie na gotówkę i nie są pieniądzem elektronicznym.
 7. Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi.
 8. Punkty lojalnościowe są ważne w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego. Po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na inne Nagrody i są kasowane.
 9. Organizator może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnikowi z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego, Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym. Organizator wskazuje w wypowiedzeniu jego przyczynę.
 10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli działania Uczestnika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu Programu Lojalnościowego lub Regulaminu.